Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky - Užívateľ

 
spoločnosti Smapp, s.r.o., so sídlom Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 562 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 37237/S 
VOP platné a účinné odo dňa: 01.04.2020

Článok 1 Definície
1.1 Pre účely VOP majú nasledujúce výrazy a pojmy nižšie uvedený význam, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak:
1.1.1 Aplikácia FITSMAPP – mobilná aplikácia dostupná pre iOS a Android operačné systémy s možnosťou webového rozhrania určená k sprostredkovaniu informácií o športovo-rekreačných zariadeniach v jednotlivých lokalitách na Slovensku a o ich ponúkaných službách Užívateľom s možnosťou výberu a rezervácie jednotlivých Služieb;
1.1.2 Cena - Úplná cena za sprostredkovanú Službu ako je vždy aktuálne uvedená v Aplikácii FITSMAPP pri konkrétnej službe;
1.1.3 GDPR - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov;
1.1.4 Objednávka – objednávka Služby prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP ako je bližšie popísaná v Článku 4;
1.1.5 OZ – zákon č. 40/1964 Zb, občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;
1.1.6 Partner – fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojej činnosti poskytuje/organizuje Službu prezentovanú prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP a za podmienok tam uvedených. Partner je so Smapp v zmluvnom vzťahu, ktorý umožňuje Smapp sprostredkovať predaj a rezerváciu Služby a učiniť ďalšie s tým súvisiace činnosti v potrebnom rozsahu a za podmienok stanovených v Aplikácii FITSMAPP;
1.1.7 Prihlásenie – je postup prihlásenia sa do Užívateľského účtu za použitia registračných údajov zadaných pri Registrácii v súlade s týmito VOP;
1.1.8 Registrácia - je postup založenia Užívateľského účtu stanovený v týchto VOP;
1.1.9 Služba – každá služba alebo akcia športovo-rekreačného charakteru Partnera, na ktoré sa prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP sprostredkúva predaj alebo rezervácia;
1.1.10 Smapp - obchodná spoločnosť Smapp, s.r.o., so sídlom Radvanská 510/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 52 562 972, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. č. 37237/S, ktorá je majiteľom a prevádzkovateľom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.11 Spotrebiteľ – fyzická osoba - Užívateľ, ktorá pri uzatváraní Zmluvy, plnení alebo inom jednaní zo Zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a na ktorú sa vzťahujú právne predpisy o ochrane spotrebiteľov;
1.1.12 Užívateľ - fyzická osoba - nepodnikateľ, ktorá má záujem byť prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP informovaná o možnostiach služieb ponúkaných Partnerom a o ich zakúpenie a ktorá si prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP založí/registruje Užívateľský účet;
1.1.13 Užívateľský účet – účet zaregistrovaný v zmysle týchto VOP Užívateľom prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP;
1.1.14 VOP - tieto Všeobecné obchodné podmienky v účinnom znení, ktorými sa riadia právne vzťahy medzi Smapp a Užívateľom;
1.1.15 Zmluvné strany – sú Smapp a Užívateľ;
1.1.16 ZoOOÚ – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Článok 2 Úvodné ustanovenie
2.1 Smapp prevádzkuje Aplikáciu FITSMAPP a umožňuje Partnerom, aby jej prostredníctvom poskytovali informácie a následnú realizáciu predaja a rezervácie Služby všetkým záujemcom o takúto Službu, ktorí si k tomu vytvoria v Aplikácii FITSMAPP Užívateľský účet;
2.2 Služby predstavujú služby súvisiace s činnosťami v rámci voľného času, ktoré sa Partner zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase a za dohodnutých podmienok. Aktuálny prehľad sprostredkúvaných Služieb je vždy uvedený v Aplikácii FITSMAPP. 
2.3 Užívateľ vytvorením Užívateľského účtu potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami stanovenými týmito VOP a je nimi pri užívaní Aplikácie FITSMAPP viazaný.
2.4 Platobné operácie za účelom úhrady Ceny Služby sa realizujú medzi Užívateľom a Partnerom prostredníctvom Smapp, ktorý je na základe zmluvy s Partnerom oprávnený Cenu v mene Partnera prevziať.

Článok 3 Registrácia Užívateľa
3.1 Akékoľvek užívanie Aplikácie FITSMAPP Užívateľom je možné len prostredníctvom k tomu vytvoreného unikátneho Užívateľského účtu.
3.2 K úspešnej registrácii je Užívateľ povinný zadať do k tomu určeného formulára svoje údaje v rozsahu Email (ktorý slúži zároveň ako prihlasovacie meno), Heslo, Meno, Priezvisko, Mesto, Pohlavie, Dátum narodenia a Telefónne číslo. Heslo je Užívateľ povinný zadať v minimálnom rozsahu 8 znakov s minimálne jednou číslicou a jedným veľkým písmenom alebo iným špeciálnym znakom tak, aby bolo čo najviac chránené. Za stratu alebo krádež hesla nesie zodpovednosť výhradne Užívateľ a proti takejto skutočnosti je povinný si heslo riadne zabezpečiť. Po vyplnení a odoslaní zadaných údajov je Užívateľ povinný potvrdiť Registráciu kliknutím hypertextového odkazu zaslaného mu na zadaný Email.
3.3 Užívateľ riadnym ukončením Registrácie pristupuje k týmto VOP a berie na vedomie, že týmto okamihom dochádza k spracúvaniu jeho osobných údajov Smapp ako prevádzkovateľom v rozsahu zadanom pri Registrácii. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov Užívateľa a o účeloch ich spracúvania sú dostupné tu. Smapp sprístupňuje spracúvané osobné údaje Užívateľa na Partnera okamihom zakúpenia alebo rezervovania Služby. Užívateľ poskytuje svoje osobné údaje v zmysle týchto VOP slobodne a dobrovoľne a to v súlade s GDPR a ZoOOÚ 
3.4 Úplným zadaním údajov v zmysle ods. 3.2 a úspešným ukončením registrácie vzniká Užívateľovi Užívateľský účet.
3.5 Užívateľ je povinný zadať údaje podľa bodu 3.2 VOP pravdivé a úplné a takéto ich udržiavať po celú dobu existencie Užívateľského účtu. Užívateľ ukončením registrácie potvrdzuje, že ním zadané údaje sú v súlade s týmto ustanovením VOP. Užívateľ má možnosť údaje meniť po prihlásení sa do Užívateľského konta prostredníctvom k tomu určenej funkcionality.
3.6 Po úspešnej Registrácii v zmysle tohto Článku VOP využíva Užívateľ Aplikáciu FITSMAPP prostredníctvom svojho Užívateľského účtu po prihlásení. K prihláseniu sa do Užívateľského konta zadá Užívateľ Email (prihlasovacie meno) a Heslo zadané pri Registrácii. V prípade ak Užívateľ zabudne alebo stratí Heslo zadané pri Registrácii, Aplikácia mu umožní za pomoci funkcie „obnovenie hesla“ zadať k Užívateľskému účtu nové heslo.

Článok 4 Objednávka Služby - rezervácia a kúpa
4.1 Partneri na základe zmluvného vzťahu so Smapp pravidelne zverejňujú v Aplikácii FITSMAPP aktuálnu ponuku svojich Služieb, ktoré si môže Užívateľ rezervovať a zakúpiť.
4.2 Jednotlivé Služby sú špecifikované Partnerom určenými podmienkami a parametrami poskytovanej Služby, a to napr.:
4.2.1 určená len mužom; len ženám; univerzálna;
4.2.2 určená druhom aktivity; 
4.2.3 obmedzená vekom Užívateľa
4.2.4 termínová Služba - aktivita určená konkrétnym dátumom a časom; Užívateľovi je umožnené zakúpiť/rezervovať takúto Službu najneskôr 15 minút pred začatím jej poskytovania. V prípade zakúpenia termínovanej služby má Užívateľ možnosť odhlásiť sa z jej využitia najneskôr do 2 hodín pred začatím jej poskytovania, a to za plnú refundáciu Ceny; V prípade ak sa Užívateľ odhlási najneskôr 1 hodinu pred začatím jej poskytovania, má nárok na refundáciu 50 % Ceny; V prípade ak sa Užívateľ odhlási z termínovanej Služby neskôr ako 1 hodinu pred začatím jej poskytovania, nenáleží mu nárok na vrátenie uhradenej Ceny; Na dôvod odhlásenia sa z využitia Služby sa neprihliada.
4.2.5 Služba nepretržitých vstupov – Služba, ktorú môže Užívateľ využiť kedykoľvek počas otváracích hodín Partnera; Partner je oprávnený obmedziť dobu dokedy je Užívateľ oprávnený túto Službu využiť a v prípade, ak Užívateľ Službu nepretržitých vstupov v uvedenej dobe nevyužije, stráca nárok na vrátenie (aj len čiastočnej) Ceny služby.
4.3 Pri každej Službe sú uvedené údaje Partnera poskytujúceho danú Službu, údaje o mieste poskytovania Služby a Cena, za ktorú ju môže Užívateľ zakúpiť; V prípade ak Partner stanovuje ďalšie podmienky využitia Služby vrátane prevádzkového poriadku zariadenia, je povinný takéto podmienky uviesť. Partner.
4.4 Každý Užívateľ si môže objednať/rezervovať neobmedzený počet Služieb od neobmedzeného počtu Partnerov, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak. Partner môže umožniť Užívateľovi zakúpenie jednorazovo aj viacerých vstupov týkajúcich sa termínovej Služby; Využitie jednotlivých vstupov je Užívateľ povinný učiniť prostredníctvom rezervácie.
4.5 Kúpa a rezervácia Služby sa realizuje iba prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP, a to krokmi, spôsobmi a postupnosťou ňou stanovenou. V prípade riadneho dokončenia platby dostupnými platobnými spôsobmi dôjde k zakúpeniu Služby najneskôr do 10 minút. V uvedenom čase bude potvrdenie o zakúpení Služby zaslané Užívateľovi na ním zadaný Email a zároveň sprístupnené v Užívateľskom účte. Uvedené potvrdenie je spôsobilým dokladom o právach viazaných na poskytnutie vybranej Služby. Smapp umožnuje Užívateľom platobnú možnosť zaplatenia Ceny Služby platobnou kartou cez internet prostredníctom dostupnej platobnej brány. Platba platobnou kartou je možná kartou Mastercard commercial cards, Visa commercial cards, Diners Club commercial cards alebo Diners Club consumer cards. Keď bude transakcia schválená, suma bude ihneď rezervovaná a Užívateľ dostane na svoj email potvrdenie o zaplatení Objednávky. Ak transakcia karty nebude schválená, Objednávka bude zrušená. 
4.6 Objednávka Služby sa stáva účinnou okamihom zaplatenia Ceny Služby alebo použitím (rezerváciou Služby) už zakúpeného vstupu k tomu určenou funkciou Aplikácie FITSMAPP. Užívateľ zakúpením a/alebo rezerváciou berie na vedomie, že s takou činnosťou je spojená povinnosť platby Ceny za požadovanú Službu ako je stanovená v Aplikácii FITSMAPP. Užívateľ je oprávnený vybrať si k úhrade Ceny niektorý zo spôsobov platby uvedený v Aplikácii FITSMAPP, kde sú uvedené aj jednotlivé podmienky dostupných spôsobov platieb.
4.7 Daňové doklady za kúpu Služby alebo akékoľvek iné potvrdenia o úhrade Ceny Služby vydáva Partner alebo jeho menom Smapp. Akékoľvek potvrdenia o úhrade Ceny Služby budú Užívateľovi zaslané na ním zadaný Email a zároveň budú dostupné v jeho Užívateľskom účte. Užívateľ pristúpením k týmto VOP (vytvorením užívateľského účtu) súhlasí s tým, že faktúra za Služby bude vydaná a zaslaná Užívateľovi elektronicky na ním zadaný Email. 
4.8 Užívateľ berie na vedomie, že Smapp je len sprostredkovateľom Služby a nie jej poskytovateľom či predajcom. Užívateľ zároveň berie na vedomie, že ak nie je dohodnuté inak, nie je možné zakúpiť Službu v rámci jeho podnikania.
4.9 V prípade ak Užívateľ neuhradí Cenu za Službu v lehote podľa týchto VOP, Objednávka Služby a právo na jej kúpu bez ďalšieho zanikajú. Užívateľ je povinný uhradiť Cenu za Službu pri jej rezervácii najneskôr do 10 minút od uskutočnenia rezervácie, v opačnom prípade mu nebude garantovaná možnosť využitia Služby v prípade naplnenia kapacity danej Služby.
4.10 V prípade ak Užívateľ nespĺňa podmienky stanovené pre použitie konkrétnej Služby (napr. Služba je určená len pre ženy a Užívateľ je muž) bude mu zo strany Partnera odopreté využitie Služby a za takéto odopretie nenáleží Užívateľovi nárok na náhradu Ceny.

Článok 5 Práva a povinnosti
5.1 Smapp je oprávnený požiadať Užívateľov o hodnotenie k využitej Službe a/alebo Partnera, ktoré môže podľa vlastného uváženia zverejniť v Aplikácii FITSMAPP.
5.2 Smapp sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi vrátenie zaplatenej Ceny v celom rozsahu v prípade, ak nedôjde k poskytnutiu zakúpenej Služby z dôvodov nie na strane Užívateľa. Vrátenie Ceny v zmysle tohto ustanovenia je Smapp povinný zabezpečiť najneskôr do 14 dní od kedy malo dôjsť k poskytnutiu zrušenej Služby.
5.3 Užívateľ berie na vedomie, že texty, fotografie, grafické diela, počítačové programy a ďalšie prvky Aplikácie FITSMAPP vrátane databáz môžu byť jednotlivo a/alebo ako celok chránené právom duševného vlastníctva Smapp alebo Partnera. Prípadné použitie takýchto prvkov je možné len na základe súhlasu Smapp alebo Partnera alebo v rozsahu v akom takéto použitie umožňujú všeobecne záväzné právne predpisy. Užívateľovi nie je najmä dovolené použitie prvkov vo forme ich rozmnožovania, rozširovania, požičiavania, vystavovania či zverejňovania a pod.
5.4 Partner ako poskytovateľ a dodávateľ Služby zodpovedá za:
5.4.1 Kvalitu a rozsah poskytovanej Služby,
5.4.2 Dodanie Služby,
5.4.3 Naplnenie práv Užívateľa zo zakúpenej Služby,
5.4.4 Pravdivosť a úplnosť poskytovaných Služieb a uvádzaných informácií,
5.4.5 Plnenie všetkých práv Užívateľa z platných právnych noriem v súvislosti s poskytovaním Služby
5.5 Smapp nezodpovedá za skutočnosti uvedené v bode 5.4 týchto VOP. Smapp zodpovedá za riadne a včasné sprostredkovanie Služby v zmysle týchto VOP.
5.6 Užívateľ berie na vedomie, že každé využitie Služby si vyžaduje dôkladné zváženie jeho fyzických schopností a zdravotného stavu. Využitie Služby je na plnom uvážení Užívateľa a za prípadné poškodenie zdravia alebo inú obdobnú ujmu Smapp nezodpovedá.
5.7 Užívateľ berie na vedomie, že každé zariadenie ktoréhokoľvek Partnera sa riadi prevádzkovým poriadkom, ktorý je zverejnený v priestoroch zariadenia a Užívateľ je povinný sa takýmto poriadkom pri užívaní Služby riadiť.
5.8 Užívateľ berie na vedomie, že v prípade ak Aplikácia FITSMAPP umožňuje využiť funkciu „uložiť údaje o platobnej karte“, nestáva sa Smapp správcom týchto údajov o platobnej karte, a tieto sú spracúvané výlučne poskytovateľom platobnej služby. Ak dôjde k akémukoľvek zneužitiu takto uložených údajov, Smapp nenesie za takúto skutočnosť zodpovednosť.
5.9 Smapp je oprávnený stiahnuť ponuku Služby z Aplikácie FITSMAPP v prípade, ak zistí, že údaje uvádzané pri danej Služby Partnerom sú nesprávne, neúplné, chybné alebo má Služba inú vadu, pre ktorú nemôže byť ponúkaná. Ak bola medzičasom vykonaná Užívateľom kúpa/rezervácia takejto Služby, Smapp bezodkladne informuje Užívateľa o zrušení Služby a Užívateľ berie na vedomie a súhlasí, že mu Cena za Službu bude vrátená, a to najneskôr do 14 dní od stiahnutia Služby z ponuky. Užívateľ má po Partnerovi nárok aj na náhradu prípadných nákladov, ktoré mu v dôsledku vady Služby vznikli.
5.10 Cena za Službu je hradená Partnerovi prostredníctvom Smapp a v prípade vzniku nároku Užívateľa na jej vrátenie, je oprávnený vymáhať jej vrátenie len výlučne po Partnerovi. 

Článok 6 Podmienky reklamácie
6.1 V prípade ak Užívateľ neobdrží potvrdenie o kúpe/rezervácii Služby, alebo aj napriek riadnemu zakúpeniu/rezervácie Služby nedôjde k jej poskytnutiu z dôvodov na strane Smapp, alebo Služba obsahuje podmienky iné ako boli uvedené v Aplikácii FITSMAPP, je Užívateľ oprávnený takéto vady reklamovať u Smapp, a to emailom na adresu: info@fitsmapp.sk alebo písomne na adresu sídla Smapp.
6.2 Užívateľ má právo pri uplatnení reklamácie podľa bodu 6.1 VOP byť poučený Smapp o jeho právach, z ktorých je Užívateľ oprávnený určiť, ktoré si vzhľadom na podanú reklamáciu uplatňuje. Smapp je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť.
6.3 Orgánom dozoru nad plnením povinností Smapp je Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, www.soi.sk, tel.č. 02/58 27 21 32.
6.4 V prípade vád poskytnutej Služby zo strany Partnera je Užívateľ oprávnený obrátiť sa s reklamáciou priamo na daného Partnera, ktorý túto Službu poskytuje.
6.5 V prípade, že Užívateľ nie je spokojný s vybavením jeho reklamácie zo strany Smapp, alebo ak sa Užívateľ domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv, má Užívateľ právo obrátiť sa na Smapp so žiadosťou o nápravu. Ak bude takáto žiadosť zamietnutá alebo na ňu nebude zo strany Smapp reagované, má Užívateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, a to napr. u Slovenskej obchodnej inšpekcie, www.soi.sk alebo u inej oprávnenej právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (www.mhsr.sk).

Článok 7 Odstúpenie
7.1 Užívateľ á právo odstúpiť od kúpy/rezervácie Služby bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej účinnosti v zmysle týchto VOP pokiaľ nedošlo k poskytnutiu Služby. Za poskytnutie Služby sa považuje aj rezervovanie konkrétneho termínu Služby. Užívateľ má možnosť odstúpiť od využitia Služby tiež za splnenia podmienok uvedených v bode 4.2.4 VOP. Odstúpenie v zmysle prvej vety je možné uplatniť prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP k tomu určenou funkciou (vyplnením k tomu určeného formulára) alebo iným spôsobom, ak je takýto uvedený v popise konkrétnej Služby. V prípade riadneho odstúpenia bude Užívateľovi vrátená platba za zrušenú Službu na účet z ktorého je platba evidovaná alebo na účet, ktorý vo svojom odstúpení Užívateľ uviedol, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia.
7.2 Užívateľ udeľuje kúpou/rezerváciou Služby súhlas s jej poskytnutím v plnom rozsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie v zmysle bodu 7.1 1. veta, ak nenastanú iné situácie predpokladané týmito VOP. Užívateľ berie na vedomie, že udelením takéhoto súhlasu stráca poskytnutím Služby nárok na odstúpenie v časti v akej mu bola Služby poskytnutá.

Článok 8 Rezervácia Služby
8.1 Užívateľ je oprávnený rezervovať si miesto v jednotlivých poskytovaných Službách v zmysle týchto VOP, a to prostredníctvom Aplikácie FITSMAPP.
8.2 V prípade Služieb s obmedzeným počtom účastníkov, zobrazuje Aplikácia FIT SMAPP vždy aktuálne údaje o počte voľných miest. V prípade ak je konkrétna Služba obsadená, nebude Užívateľovi umožnené si ju rezervovať.
8.3 Za aktuálnosť údajov o možnostiach rezervácie jednotlivých Služieb zodpovedá Partner.
8.4 Okamihom vyplnenia všetkých potrebných údajov a kliknutím na tlačidlo „Rezervovať“ alebo „Potvrdiť rezerváciu“, je rezervácia považovaná pre Užívateľa za záväznú. Následne pošle systém Užívateľovi email s potvrdením rezervácie, kedy sa rezervácia stáva záväzná aj pre Partnera.
8.5 Užívateľ berie na vedomie, že Smapp je oprávnený zabrániť vykonanie rezervácie Užívateľovi, ktorý podstatným spôsobom porušil tieto VOP alebo prevádzkový poriadok Partnera alebo povinnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.
8.6 Užívateľ je povinný uvádzať pri rezervácii pravdivé, úplné a správne údaje a takto uvedené údaje sú považované za správne. V prípade ak Užívateľ uviedol nesprávne alebo nepravdivé alebo neúplné údaje a ich následkom mu nebude umožnené využitie Služby, nemá Užívateľ nárok na vrátenie Ceny za takúto rezerváciu.
8.7 V prípade akejkoľvek technickej vady Aplikácie FITSMAPP Užívateľ oznámi takto zistenú vadu Smapp, a to prostredníctvom emailu na adresu: info@fitsmapp.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 427 283.

Článok 9 Záverečné ustanovenia
9.1 VOP sa stávajú záväzné pre obe Zmluvné strany okamihom úspešnej Registrácie. VOP platia v rozsahu v akom sú zverejnené v Aplikácii FITSMAPP. Smapp si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu VOP bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa. O akejkoľvek zmene VOP je Smapp povinný Užívateľa aspoň 30 dní pred účinnosťou VOP upovedomiť. Nové znenie VOP sa uplatní na Registráciu, Objednávky alebo rezervácie učinené po ich zverejnení, resp. po ich účinnosti.
9.2 Zmluvné vzťahy neupravené alebo bližšie nešpecifikované týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.